Stadgar

1 Kap Svenska KTS Nätverkets verksamhetsidé
 

KTS är:

Klippel-Trenaunay Syndrom är en en medfödd kärlmissbildning som ofta ger följdsjukdomar och biverkningar.
 

KTS Nätverkets syfte är:

Stödja personer drabbade av kärlmissbildningar så som KTS, deras anhöriga, familj och vänner. Öppna upp ett samarbete med vården. Sprida information om kärlmissbildningar.
 

Därför vill vi utforma KTS Nätverket så att:

a. Alla i Skandinavien som är drabbade eller anhöriga till drabbade med KTS har någonstans att vända sig för råd och stöd.

b. Den skapar kontakt mellan människor som alla är i en liknande situation

c. Den ger alla som deltar en trygg social gemenskap där man kan utbyta erfarenheter, tips och råd.
 

1 § Svenska Klippel-Trenaunay Nätverkets verksamhetsidé

Stödja personer drabbade av kärlmissbildningar så som KTS, deras anhöriga, familj och vänner.

Öppna upp ett samarbete med vården. Sprida information om kärlmissbildningar.

Upprätta ett kontaktnät där drabbade och deras anhöriga under dygnets alla timmar skall kunna nå någon i Styrelsen för att få stöd och råd. Styrelsens kontaktperson har dock inget medicinskt ansvar.

2 kap Allmänna bestämmelser för Svenska KTS-Nätverket (SKTSN)

§ 1 Uppgift

1.1 Svenska KTS Nätverket, nedan benämnt Nätverket, har till uppgift att skapa ett tryggt nätverk för drabbade med Syndromet och främja kunskapen om KTS inom vården i Skandinavien.

§ 2 Omfattning

2.1 Nätverket vars styrelse består av

Ordförande/Kassör: Ingela Park
Ordförande/Sekreterare: Marie Weis
IT-ansvarig: Mattias Engstrand
Ledamot: Ann-Sofie Aronsson
Ledamot: Kristina Engstrand

2.2 Styrelsens roll Styrelsen består av fem ledamöter, varav två ordföranden som delar på ansvaret samt tre övriga ledamöter. För att en ordförande ska kunna avsättas av ett årsmöte måste mer än 60% av de röstberättigade medlemmarna som deltar på mötet rösta för att så ska ske.

2.3 Medlemmar Nätverket består av de medlemmar som registrerat sig som sådana på hemsidan "http://www.svenskaktsnatverket.se" och som uppdaterar sitt medlemskap vartannat år.

§ 3 Beslutande organ

3.1 Styrelsen fattar beslut i frågor som rör Nätverket. För att ett beslut ska vara giltigt måste minst tre av styrelsens medlemmar delta på mötet.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår

4.1 Nätverkets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 5 Firmateckning

5.1 Ingela Park och Mattias Engstrand står som firmatecknare.

§ 6 Verksamhet

6.1 Nätverkets verksamhet regleras genom dessa stadgar samt övriga bestämmelser, fastställda av Styrelsen under styrelsemötet den 14 Mars 2012.

§ 7 Stadgetolkning

7.1 Om det uppstår osäkerhet om hur dessa stadgar skall tolkas, eller om det skulle uppkomma en situation som inte varit förutsedd i stadgarna, skall frågan hänskjutas till nästa Årsmöte. Kan ärendet inte vänta skall Styrelsen i ett styrelsemöte vara eniga för att avgöra frågan.

§ 8 Förslag till stadgeändring

8.1 Styrelsen ska vara enig för att en stadgeändring ska fås till stånd. Dessa ändringar ska ske på årsmötet och utöver styrelsens enighet ska 50% av de närvarande, registrerade medlemmarna rösta för ändringen.

§ 9 Beslutförhet i stadgefrågor

9.1 För bifall till stadgeändring fordras beslut från Styrelsen samt minst 50% av de närvarande registrerade medlemmarna på årsmötet vara eniga.

9.2 För upplösning av Nätverket skall 2/3 av de röstberättigade medlemmarna på ett årsmöte rösta för en upplösning av Nätverket för att detta ska gå igenom.
Båda firmatecknarna kan dock inte avsättas samtidigt.

9.3 Vid beslut om upplösning skall Nätverkets tillgångar överföras till The Nordic Society for Vascular Anomalies som är en nära kontakt till Nätverket.

3 kap Årsmöte

§ 1 Tidpunkt och kallelse

Vi kommer aspirera att hålla medlemsmöten varje år, där vi sammanför drabbade, anhöriga och vården. Ger möjlighet till dialog mellan dessa och öppnar för en frågestund.

Kallelse skickas ut senast tolv veckor innan mötet.
Årsmötet behöver inte vara välbesökt för att vara giltigt, dess utlysande och styrelsens närvaro samt minst en besökares deltagande räcker.

Motioner och andra förslag från medlemmar bör inkomma fyra veckor innan årsmötet. Andra förslag som medlemmar vill ska behandlas på styrelsemöten bör inkomma på någon utav styrelsemedlemmarnas e-post en vecka innan mötet.

§ 2 Extra medlemsmöte

2.1 Styrelsen kan, om den finner det motiverat, sammankalla extra medlemsmöte. Vid sådant möte får endast förannonserade punkter behandlas för avgörande. Kallelse skall ske senast 14 dagar före mötet genom kontakt via e-post samt information på hemsidan. Mötets dagordning utsänds till samtliga av styrelsens medlemmar samt röstberättigade medlemmar senast 7 dagar före mötet.

§ 3 Rösträtt

3.1 För att ha rösträtt på ett årsmöte eller medlemsmöte skall de deltagande vara registrerade medlemmar på http://www.svenskaktsnatverket.se samt över 18 år.

3.2 Medlemsskapet måste förnyas vartannat år för att vara giltigt.

§ 4 Omröstning och beslut

4.1 Omröstning skall ske öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall omröstning ske med slutna sedlar.

4.2 Alla frågor, förutom sådana som rör stadgeändring eller Nätverkets upplösning, avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall Nätverkets två ordförande avgöra.

4.3 Frågor av ekonomisk natur, om stadgeändring eller Nätverkets upplösning får dock tas upp till avgörande bara om de föranmältds senaste 4 veckor före årsmötet.

§ 5 Ärenden

5.1 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst

4. Val av ordförande vid mötet skall väljas mellan de två ordförandena av Nätverket

5. Val av sekreterare vid mötet

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av en rösträknare

7. Godkännande av dagordningen

8. Föredragande av verksamhetsberättelse

9. Behandling av ärenden

10. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 3 § inkommit till styrelsen.

11. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

12. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår

13. Mötets avslutande

§ 6 Valbarhet

6.1 Valbar till styrelsen är endast person som är medlem i Nätverket.

6.2 Ledamot eller suppleant i styrelse är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.

§ 7 Förslag till ärenden att behandlas vid årsmöte

7.1 Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet skall ha inkommit till en styrelsemedlems e-postbrevlåda 4 veckor innan mötet.

7.2 Förslag från medlem till ett ärende att behandlas vid styrelsemötet skall helst ha inkommit till en styrelsemedlems e-postbrevlåda 7 dagar före styrelsemötet.

4 kap Nätverkets revision

§ 1 Revisor

1.1 Nätverkets räkenskaper granskas årligen av en av styrelsen anlitad revisor.

§ 2 Uppgifter

2.1 Revisorn skall senast 14 dagar före Årsmötet överlämna sin berättelse tillsammans med de från Styrelsen för revision mottagna handlingarna.

5 kap Skyldigheter och rättigheter

§ 1 Skyldigheter

1.1 Styrelsen har som skyldighet att bibehålla tystnadsplikten gentemot medlemmarnas sjukdomsbild samt hålla personliga samtal konfidentiella.

1.2 Styrelsen har som skyldighet att ha en kontaktperson tillgänglig under dygnets alla timmar för medlemmars trygghet i de fall att akuta råd om sjukdom eller stöd behövs. Observera dock att styrelsen ej har något medicinskt ansvar.

1.3 Medlemmar har som skyldighet att registrera om sitt medlemskap via hemsidan "http://www.svenskaktsnatverket.se" vartannat år för att hålla medlemskapet levande.

§ 2 Rättigheter

2.1 Medlemmens rättighet är att handha medlemskap i Nätverket kostnadsfritt.

2.2 Medlemmens rättighet är att kunna nå kontaktpersonen från Nätverket under dygnets alla timmar för akut råd eller stöd.